Persoonsgebonden budget


Als de gemeente vindt dat u een maatwerkvoorziening nodig hebt, dan kunt u deze van de gemeente krijgen of met een persoonsgebonden budget (PGB) zelf aanschaffen. Volgens de Jeugdwet moet de gemeente u een PGB verstrekken, als u dat wenst.

 

Voorwaarden

Aan een PGB zijn een enkele voorwaarden verbonden. Zo zult u bij de aanvraag moeten uitleggen waarom de zorg die door een zorgaanbieder wordt verstrekt, in uw situatie niet passend is. Verder moet het voor de gemeente duidelijk zijn dat u voldoende in staat bent om het PGB goed te besteden. Zo mag u geen grote schulden hebben. Tot slot moet de ondersteuning of hulpmiddel die u met een PGB wil inkopen, van goede kwaliteit zijn.

 

Tot slot zijn er nog andere voorwaarden voor het beheren van het PGB. Zo zult u een goede administratie moeten voeren en de gemeente altijd goede en volledige informatie moeten geven.

 

Tariefdifferentiatie

De gemeente mag twee verschillende tarieven gebruiken: een tarief voor ‘professionele’ hulpverlening en een tarief voor ‘niet-professionele’ hulpverlening. Dit is anders dan in de Wmo 2015, waar de gemeente een onderscheid mag maken tussen hulpverlener binnen en buiten het eigen sociale netwerk.

 

De reden hiervoor is dat ouders in sommige gevallen juist bij uitstek professionele hulp kunnen bieden. Denk aan kinderen met een beperking vanuit het autistisch spectrum of bij kinderen met de zogenaamde ‘broze bottenziekte’ (Osteogenesis imperfecta). De ouders weten bij uitstek hoe zij hun kind moeten tillen, aankleden et cetera. Vaak zijn ouders ook minder gaan werken om voor hun kind te kunnen zorgen.

 

Tariefdifferentiatie moet in de Verordening!

Mocht de gemeente tariefdifferentiatie willen toepassen, dan moet dat in de Verordening staan. In de Verordening moet ook worden uitgelegd wat de gemeente onder ‘professionele’ en ‘niet-professionele’ vindt vallen. De reden hiervoor is dat een Verordening door de Gemeenteraad wordt vastgesteld, waardoor er een zo breed mogelijk politiek draagvlak is.

 

Mocht de gemeente tariefdifferentiatie niet in de Verordening vastleggen, dan mag er geen onderscheid gemaakt worden tussen tarieven voor ‘professionele’ en ‘niet-professionele’ hulpverlening.

 

Weigeren

Er zijn twee redenen om u een PGB te weigeren. De eerste is als u zich niet aan de voorwaarden van het PGB houdt of heeft gehouden. Hiernaast kan de gemeente ook een PGB weigeren als de kosten van een PGB hoger zijn dan de kosten van een maatwerkvoorziening in natura. De gemeente zal dat altijd goed moeten motiveren.

 

Ouders en pgb

In de jeugdwet hebben gemeenten de opdracht om het ‘probleemoplossend vermogen’ van een gezin te versterken, zodat zij in staat zijn om (zoveel mogelijk) zelf de jeugdzorg te kunnen leveren. Deze opdracht heeft de hoogste bestuursrechter in een uitspraak verder uitgewerkt.

 

Onderzoek financiële situatie ouder(s)

Voor veel gemeenten was deze uitspraak in 2019 aanleiding om onderzoek te doen naar de financiële situatie van de ouder(s). Als het inkomen hoger dan het minimuminkomen (of een percentage daarvan) was, dan kregen zij geen pgb (meer) om de zorg aan hun kind te geven. Zelfs niet als zij hiervoor (deels) met werken waren gestopt. De gemeente vond dat ze dan zelf maar de jeugdhulp moesten betalen.

 

In een latere uitspraak heeft de hoogste bestuursrechter hier een stokje voor gestoken. Gemeenten mogen géén onderzoek doen naar de financiële situatie van de ouders. Hierdoor kunnen ouders weer een pgb voor jeugdzorg aan hun kind krijgen.

 

Toch nog gemeenten die geen pgb aan ouders verstrekken

Tot slot zijn er nog altijd gemeente die standaard alle ouders uitsluiten van een PGB. Dat is in strijd met de wet. De gemeente mag in de verordening wel een lager uurtarief voor ouders of andere hulpverleners uit de sociale omgeving afspreken, maar mag het PGB niet volledig weigeren.

 

ALS EEN OUDER AAN ALLE VOORWAARDEN VOLDOET, MAG DE GEMEENTE EEN AANVRAAG VOOR EEN PGB NIET WEIGEREN

 

 


Veelgevraagd

 

Mag de gemeente een PGB voor ouders weigeren?

 

Mag de gemeente alleen in de verordening voorwaarden aan een PGB stellen?

 

Wat is trekkingsrecht?